FANDOM


Missing information.

Clans Edit

 • Toyotomi clan‏‎
 • Mohri clan
 • Takeda clan‏‎
 • Tokugawa clan‏‎
 • Tachibana clan
 • Saika clan‏‎
 • Kuroda clan
 • Tsutsui clan‏‎
 • Shimazu clan
 • Sagara clan‏‎
 • Otomo clan‏‎
 • Miyoshi clan
 • Kobayakawa clan
 • Kikkawa clan
 • Imagawa clan
 • Iga clan
 • Hojo clan
 • Date clan

Characters Edit

 • Toyotomi Hideyoshi‏‎
 • Yachiko‏‎
 • Tachibana Dosetsu‏‎
 • Kikkawa Hiroie
 • Uesugi Kagekatsu‏‎
 • Tokugawa Nobuyasu‏‎
 • Takenaka Hanbei
 • Shimazu Yoshihiro
 • Sengoku Hidehisa‏‎
 • Omandokoro
 • Naotora
 • Miyoshi Nagayoshi
 • Ishikawa Goemon
 • Kato Kiyomasa
 • Akechi Mitsuhide‏‎

Miscellaneous Edit

 • Liefde‏‎
 • Taisha school of swordsmanship‏‎
 • Shinkage style / Shinkage school of swordsmanship
 • Four Celestial Kings
 • Ashikaga Yoshiteru‏‎
 • Warriors of Mikawa
 • Three Imperial Regalia‏‎
 • Ranjatai
 • Murakami
 • Katori Shinto school of battle arts
 • Kamiizuna Nobutsuna‏‎
 • Kamiizumi Nobutsuna‏‎
 • Hozoin school of spearfighting
 • Five Elders
 • Five Commissioners
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.